Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

I Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego działającego pod adresem akademianathan.pl jest Sprzedawca Alina Krzemińska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALICAMED Alina Krzemińska z siedzibą 02-384 Warszawa, ul. Włodarzewska 57A lok.2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 522-159-20-94, numer REGON 363047635.

2. Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego akademianathan.pl, w tym zawierania i wykonywania umowy sprzedaży towarów w nim dostępnych.

3. Regulamin jest udostępniany Kupującemu nieodpłatnie, przed zawarciem umowy sprzedaży w formie, która umożliwia jego pobranie, odtwarzanie, utrwalenie i wydrukowanie.

4. Współpraca z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca jest możliwa gdy spełnione zostaną następujące wymagania techniczne:
– możliwość połączenia z publiczną siecią Internet,
– posiadanie przeglądarki Internet Explorer 7.0 lub wyższej albo oprogramowania o podobnych parametrach,
– posiadanie oprogramowania typu Java, Java Script oraz
– posiadanie przez Kupującego czynnego i odpowiednio skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

5. Wszystkie Towary oferowane w sklepie http://akademia.nathan.pl są fabrycznie nowe, oryginalnie zapakowane, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

II Definicje

1. Sprzedawca – Alina Krzemińska, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ALICAMED Alina Krzemińska z siedzibą 02-384 Warszawa, ul. Włodarzewska 57A lok.2, wpisany do Centralnej Ewidencji i Działalności Gospodarczej, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP 522-159-20-94, numer REGON 363047635.;

2. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę, działający pod adresem internetowym akademianathan.pl;

3. Kupujący – osoba mającą pełną zdolność do czynności prawnych, tj. pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która na zasadach określonych w Regulaminie składa zamówienie w Sklepie;

4. Konsument – Kupujący, będący osobą fizyczną, który składa zamówienie w Sklepie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Towary – oferowany przez Sprzedawcę do sprzedaży, dostępny w Sklepie, fabrycznie nowy asortyment;

6. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, określające Towar prezentowany w Sklepie i jego ilość zgodnie z niniejszym Regulaminem, stanowiące złożenie oferty zawarcia za pośrednictwem Sklepu umowy  sprzedaży.

III Rejestracja i logowanie

1. Klientami uprawnionymi do składania zamówień są Klienci:
a) zarejestrowani w Sklepie,
b) niezarejestrowani w Sklepie – dokonujący zakupów z pominięciem procedury rejestracji.

2. Status zarejestrowanego Klienta Sklepu uzyskuje się po wykonaniu następujących czynności:
a)  wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie Sklepu, a w szczególności podania wymaganych w formularzu danych osobowych,
b)  dokonanie aktywacji konta poprzez kliknięcie przycisku „zarejestruj”.

3. Rejestracja w sklepie jest dobrowolna i bezpłatna.

4. Po dokonaniu rejestracji Klient loguje się do Sklepu podając wskazany podczas rejestracji adres poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz hasło.

5. Klient zarejestrowany w Sklepie ma możliwość składania zamówień bez konieczności wypełniania formularza zamówienia, śledzenia statusu złożonych zamówień oraz oglądania historii dokonanych zakupów.

IV Składanie zamówień

1. Celem dokonania zakupu w Sklepie wymagane jest złożenie zamówienia.

2. Klient dodaje wybrany przez niego towar do koszyka poprzez wybranie przycisku „dodaj do koszyka”. Klient może sprawdzić aktualny stan koszyka oraz dowolnie go modyfikować, jak również przejść do jego realizacji poprzez kliknięcie przycisku „przejdź do kasy”.

3. Klient zarejestrowany w Sklepie składa zamówienie poprzez  kliknięcie potwierdzenia złożenia zamówienia po dodaniu towaru do koszyka, zalogowaniu się do Sklepu,  potwierdzeniu adresu do faktury, danych do wysyłki i wyborze opcji płatności.

4. Zamówienie może zostać złożone przez Klienta również drogą mailową na adres info@akademianathan.pl poprzez określenie zamawianego towaru oraz podanie danych niezbędnych do zrealizowania zamówienia.

5. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na konto bankowe sklepu.

6. Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia złożonego przez Klienta jest określenie rodzaju i ilości zamawianych towarów oraz prawidłowe wypełnienie oraz przesłanie formularza zamówienia udostępnionego podczas procedury zamawiania towarów albo prawidłowego podania mailowo wszystkich koniecznych danych.

7. Informacje zawarte w formularzu czy też podawane mailowo powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne.

8. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w przypadku niedokładności danych podanych w formularzu, a zwłaszcza gdy uniemożliwiają realizację zamówienia. Przed odmową realizacji Sprzedawca podejmie próbę kontaktu z Klientem w celu ustalenia danych, umożliwiających realizację zamówienia.

V Ceny towarów

1. Ceny towarów w Sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług.

2. Ceny towarów nie zawierają koszty dostawy.

3. Cena podana na stronie Sklepu w chwili składania zamówienia jest ceną ostateczną i wiążącą.

4. Ceny prezentowanych towarów mogą ulec zmianie, przy czym zmiana ceny towaru  nie może nastąpić po złożeniu zamówienia.

VI Płatności

1. Kupujący może wybrać jeden z przewidzianych przez Sprzedawcę sposobów płatności w zależności od własnych preferencji oraz od wybranego sposobu dostawy/odbioru zamówionego towaru:
a. Przelew bankowy – Przelew należności na konto bankowe Sklepu,
b. Płatność drogą elektroniczną  – możliwa jest płatność przelewem internetowym bankowości elektronicznej lub kartą płatniczą. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

2. W przypadku wybrania przelewu bankowego albo wpłaty na rachunek bankowy Sprzedawcy jako sposobu płatności, towar wysyłany jest dopiero z chwilą wpłynięcia na konto Sklepu płatności.

VII Dowody zakupu

Do każdego zakupionego w Sklepie towaru dołączamy rachunek, lub na życzenie Kupującego faktura VAT (po otrzymaniu niezbędnych danych).

VIII Czas realizacji Zamówienia

Termin realizacji zamówienia wynosi 2-14 dni  od momentu zaksięgowania wpłaty na koncie Sklepu. Wyjątek stanowić mogą zamówienia na artykuły aktualnie niedostępne, o czym klient jest informowany mailowo. W tym przypadku termin realizacji może się wydłużyć nawet do 30 dni chyba że w Umowie Strony ustalą inny termin, o takim fakcie Nabywca zostanie bezzwłocznie poinformowany.

IX Dostawa Towaru

1. Sprzedawca realizuje zamówienia w formie przesyłki za pośrednictwem firmy kurierskiej z nim współpracującej.

2. Towary wysyłane do Klientów w sposób określony w ust. 1 są odpowiednio zapakowane oraz ubezpieczone.

3. W przypadku chwilowych braków niektórych Towarów, Zamówienie realizowane jest partiami i wtedy dodatkowa dostawa realizowana jest na koszt Sprzedawcy.

4. Klient jest obciążany kosztami dostawy (wysyłki) określonymi w cenniku dostawy.

5. Sprzedawca oferuje bezpłatną dostawę artykułów do Klienta na terenie całej Polski przy każdym Zamówieniu powyżej 150 złotych brutto.

6. Przy Zamówieniu o niższej wartości niż 150 złotych brutto, koszt wysyłki ponoszony przez Klienta wynosi 16 złotych (cena jest niezależna od wagi zamówionych Towarów).

X Odstąpienie od umowy sprzedaży

1. Kupujący, będący konsumentem może odstąpić od każdej umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zakupionego towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: ALICAMED Alina Krzemińska, ul. Włodarzewska 57A lok.2, 02-384 Warszawa.

2. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży towaru zakupionego w Sklepie nie przysługuje Kupującemu, będącemu Konsumentem w przypadku dotyczącym świadczeń właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą.

3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszystkich zobowiązań.

4. Towar jest zwracany przez Kupującego, będącego Konsumentem nie później niż w ciągu 14 dni od dnia odstąpienia od umowy w stanie niezmienionym, chyba, że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu..

5. Zwrot powinien nastąpić na adres Sprzedawcy: ALICAMED Alina Krzemińska, ul. Włodarzewska 57A lok.2, 02-384 Warszawa.

6. W przypadku odstąpienia od  umowy przez Kupującego, będącego Konsumentem, Sprzedawca w terminie 14 dni zwraca mu kwoty wpłacone na pokrycie kosztów wynikających z umowy (zwrot ceny towaru oraz kosztów wysyłki towaru od przedsiębiorcy do Kupującego, będącego Konsumentem).

XI Reklamacja oraz gwarancja

1. Jeżeli zakupiony Towar jest niezgodny z umową, Kupujący może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez złożenie reklamacji.

2. Reklamację Kupujący może składać w formie pisemnej na adres: ALICAMED Alina Krzemińska, ul. Włodarzewska 57A lok.2, 02-384 Warszawa lub w postaci elektronicznej na adres info@akademianathan.pl

3. Uprawnienia Klienta będącego konsumentem uregulowane są w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U.2002.141.1176/, a pozostałych Klientów w kodeksie cywilnym.

4. Ustosunkowanie się przez Sprzedawcę do żądań zgłoszonych przez Klienta będącego konsumentem  w związku z niezgodnością towaru z umową nastąpi w terminie 14 dni od dnia otrzymania żądania.

XII Obowiązki Kupującego

1. Kupujący, korzystający ze Sklepu zobowiązany jest do:
– korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z prawem, postanowieniami niniejszego Regulaminu  oraz dobrymi obyczajami, w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz Sprzedawcy,
– korzystania z treści zamieszczonych na stronach Sklepu wyłącznie na własny użytek,
– korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania,
– przekazywania Sprzedawcy aktualnych, dokładnych danych, dla potrzeb dokonywanego zamówienia.

XIII Dane osobowe

1. Sprzedawca ALICAMED Alina Krzemińska, ul. Włodarzewska 57A lok.2, 02-384 Warszawa przetwarza dane osobowe Klientów niezbędne do nawiązania, ukształtowania, zmiany lub rozwiązania umowy sprzedaży oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne.

2. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych następuje przez zaznaczenie przez Klienta odpowiedniego pola podczas procedury rejestracji, składania zamówienia.

3. Do zgromadzonych danych osobowych nie mają dostępu osoby trzecie, z wyłączeniem podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia w celu dostarczenia zamówionych towarów, tj. firma kurierska, poczta, Przelewy24. Ilość niezbędnych danych jest ograniczona do minimum.

4. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także usuwania, kontaktując się ze Sprzedawcą poprzez adres mailowy: info@akademianathan.pl

5. Kupujący może w każdej chwili zlikwidować swoje konto, poprzez żądanie jego usunięcia.

6. Klient ma prawo do uzyskania informacji, czy i w jakim zakresie są przetwarzane jego dane osobowe, a także informacji o celu i zakresie przetwarzania jego danych osobowych. W tym celu powinien skontaktować się ze Sprzedawcą w sposób wskazany w punkcie 4.

7. Zgromadzone dane nie są przekazywane osobom trzecim.

XIII Postanowienia końcowe

1. We wszelkich sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę
wyrządzoną przez produkt niebezpieczny /Dz.U.2012 r., poz. 1225, t.j./, ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego /Dz.U. 2002 r., Nr 141, poz. 1176 z późn. zm./.

2. Wszelkie spory wynikłe między Kupującym, nie będącym Konsumentem będą rozwiązywane w sposób ugodowy, a w przypadku nie dojścia do porozumienia właściwy będzie Sąd powszechny ze względu na siedzibę Sprzedawcy.